Odredbe i uvjeti

Svi kupci web shopa www.toner-outlet.eu s prebivalištem u Hrvatskoj svojom narudžbom prihvaćaju i potvrđuju uvjete poslovanja. Samo njihovi zakonski zastupnici mogu sklopiti ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost svog zakonskog zastupnika. predstavnik. Ukoliko se ne slažete s uvjetima u cijelosti ili djelomično, molimo Vas da nas prije potvrde narudžbe pismeno obavijestite na info@toner-outlet.eu.

Cijene su izražene u kunama (s PDV-om) i vrijede do isteka zaliha. Slike i opisi proizvoda pripremaju se na način da kupcu precizno prenose sve karakteristike proizvoda te se obnavljaju i ažuriraju. Svi proizvodi se isporučuju s jamstvenim listom, uputama i ostalom dokumentacijom propisanom zakonom.
Unatoč velikoj pažnji, moguće su pogreške u tekstu i slikama proizvoda, u kojem slučaju je mjerodavna izjava naših djelatnika zaduženih za webshop.
Pravo na raskid ugovora
Pravo kupca na raskid ugovora i rokovi za raskid ugovora (izvod iz Zakona o zaštiti potrošača): 

Pravo na raskid ugovora – čl.45.
(1) Svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila iz ove glave Zakona, potrošač može, bez navođenja razloga, raskinuti u roku od sedam dana.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potvrdio prethodni potrošaču dostavljena obavijest iz članka 44. ovoga Zakona.
(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluga, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako nije potvrda prethodne obavijesti isporučeno potrošaču do trenutka sklapanja ugovora, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Rok za raskid ugovora ako nije dostavljena potvrda prethodne obavijesti – čl.46.
(1) Ako trgovac potrošaču nije dostavio potvrdu o prethodnoj obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač ima pravo raskinuti ugovor u roku od tri mjeseca.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana primitka proizvoda.
(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluga, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora.
(4) Ako trgovac u roku iz stavka 1. ovoga članka potrošaču dostavi potvrdu o prethodnoj obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dan primitka potvrde prethodne obavijesti.

Oblik raskida ugovora – čl.47.
(1) Ugovor se raskida pisanom obavijesti o raskidu upućenoj trgovcu.
(2) Ugovor je raskinut u trenutku kada trgovac primi obavijest o raskidu.
(3) Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme ako je obavijest o raskidu poslana u rokovima iz članka 45. i 46. ovoga Zakona.

Posljedice raskida ugovora – čl.48.
(1) U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
(2) Potrošač ne odgovara za štetu koju trgovac pretrpi raskidom ugovora.
(3) Trgovac je dužan u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu potrošaču vratiti cjelokupni iznos koji je potrošač platio na temelju ugovora do trenutka raskida, uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane otkazne pogodbe do isplate.

Isključenje prava na raskid ugovora – čl.49
Osim ako se stranke drugačije ne dogovore, potrošač nema pravo na raskid temeljem članaka 45. i 46. ovoga Zakona ako se radi o ugovoru:
o pružanju usluge, ako je pružanje usluge uz izričitu suglasnost potrošača započeto prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo zahtijevati raskid ugovora,
o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija cijena ovisi o kretanjima na financijskom tržištu,
o prodaji proizvoda izrađenog po narudžbi potrošača, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji se zbog svoje prirode ne može vratiti ili je podložan brzom kvarenju,
o prodaji audio ili video zapisa i računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
o prodaji novina, časopisa i časopisa
o igrama na sreću.

Utjecaj raskida ugovora na odobreni kredit – čl.50.
Ako za svrhu djelomičnog ili potpunog plaćanja cijene iz ugovora o prodaji proizvoda ili usluga sklopljenog na daljinu, potrošaču kredit odobrava trgovac ili treća osoba koja je potrošaču odobrila kredit na temelju njegove sporazum s trgovcem, raskid ugovora o prodaji proizvoda ili usluga i ugovor o kreditu.

Posljedice raskida ugovora o kreditu – čl.51.
Ako potrošač temeljem odredaba članka 45. do 50. ovoga Zakona raskine ugovor o kreditu, trgovac ili treća osoba koja je odobrila kredit na temelju ugovora s trgovcem nema pravo potrošaču naplatiti bilo kakve troškove. , kamate ili kazne.

Košarica proizvoda

close